Súkromná základná škola s materskou školou Borinská 23, Bratislava - Lamač
Úvodná stránka · Semináre pre rodičov

Seminár - Praktický život

Na februárovom stretnutí rodičov, pedagógov a priaznivcov Montessori pedagogiky sme si ako hlavnú tému zvolili porovnanie možností aktivít praktického života v škôlke, na jednotlivých stuňoch vzdelávania v škole a doma v rodine.
Aktivity praktického života sú dôležitou a neoddeliteľnou súčasťou Montessori konceptu výchovy a vzdelávania.

Čítaj... Komentáre (0) 22.03.2010. 10:10

Seminár - Stavebné prvky Montessori pedagogiky

V utorok, 12. januára 2010, sme mali znova možnosť stretnúť sa a porozprávať o Montessori výchove a vzdelávaní našich detí. Pozreli sme si aj video natočené počas bežného vyučovania v našej škole, čo bolo zaujímavé najmä pre rodičov budúcich školákov. Dohodli sme sa, že budeme na naše stretnutia pripravovať viac videonahrávok, aby sme si tak mohli spoločne pozrieť, ako sa jednotlivé princípy Montessori uplatňujú v každodennej praxi v našej škole aj škôlke.
Tentoraz boli pripravené viaceré materiály na voľnú prácu, aby sme mohli na vlastnej koži spoznávať, ako sa deti prostredníctvom materiálov učia.
Spoločne sme sa zaoberali len jedným z nich - materiálom pripraveným pre dospelých, ktorí chcú spoznať princípy Montessori. Volá sa „Stavebné prvky Montessori pedagogiky“. Sú to kocky s obrázkami z našej prax, citátmi a názvami princípov. Pokúšali sme sa dohodnúť na tom, ako ich zostaviť do takej stavby, ktorá by vyjadrovala naše spoločné vnímanie tejto pedagogiky. Podstatné bolo nakoniec si uvedomiť, že každý z princípov je rovnako dôležitý a nenahraditeľný pre konečný úspech a je úlohou dospelých všetky princípy poznať a uplatňovať s láskou a empatiou voči dieťaťu. Zhodli sme sa, že tieto kocky nám môžu do budúcnosti slúžiť aj ako námety na rozhovory :o)
Plánovanú prezentáciu práce s multiplikačnou tabuľkou sme odložili na budúce stretnutie, rovnako ako voľnú prácu s Montessori materiálmi zo školy aj škôlky. (stereognostické vrecúška, hmatové párovanie, veľká šesťuholníková krabica, doska na násobenie, mestá a dediny na Slovensku, trinomická kocka).

Komentáre (1) 31.01.2010. 22:51

Novembrová diskusia s rodičmi

V utorok 24. novembra sa uskutočnilo druhé stretnutie rodičov, pedagógov, „zvedavcov“ a priaznivcov Montessori pedagogiky. Na začiatok sme sa zamerali na „cvičenie ticha“ s príjemnou hudbou - akým prínosom môže byť pre dieťa i celý kolektív detí vrátane pedagóga. Objektom nášho sústredenia boli gaštany a rôzne činnosti s nimi, do ktorých sme zapojili zrak, hmat, pamäť, slovný opis, priestorové vyjadrenie, interakciu a pod.

Aktivitami, ktoré nasledovali po cvičení ticha, sme mohli spoznať a zažiť, ako prebieha proces učenia v montessori pedagogike. Rozprávali sme sa o princípoch pripraveného prostredia, slobody v rámci hraníc, trojstupňovej metóde poznávania a trvalosti získavania poznatkov.Jedným zo spôsobov, ako umožniť deťom trvalosť získaných vedomostí, je fakt, že deti sa stretajú a pracujú s rovnakým materiálom v materskej škole ako v základnej škole od prvej po deviatu triedu. Ako takýto materiál, prínosný pre všetky vekové skupiny, môže vyzerať a ako s ním pracujú deti v rôznom veku, to sme mali možnosť spoznať na trinomickej kocke, ktorú deti využívajú najmä na rozvoj matematickej predstavivosti vo všetkých vekových kategóriách. Hanka, pani učiteľka druhého trojročia, nám na základe rozprávky ukázala množstvo možností hry s kockou a zároveň „hravé odvodenia“ rôznych matematických vzorcov a pravidiel. Učitelia pridali svoje zaujímavé skúsenosti z pozorovania žiakov pracujúcich s týmto materiálom. Kocku si mohli vyskúšať i rodičia.
Po prestávke sme sa v diskusnom fóre zaoberali možnosťami zapájania sa rodičov do školského procesu priamo medzi školákmi (resp. škôlkarmi) formou prezentácie svojej zaujímavej profesie, záujmov či iných činností, ktoré by mohli deti zážitkovou formou obohatiť.
Diskutovali sme o spôsobe ranného „vítania“ detí v MŠ a o odovzdávaní informácií medzi pedagógmi a rodičmi na konci dňa, aby mal rodič lepšiu spätnú väzbu o tom, čo dieťa v daný deň zažilo, čím sa zaoberalo a pod. Načrtli sa nové možnosti, o ktorých bude vedenie MŠ čoskoro rodičov informovať. Zároveň sme sa zamýšľali, prečo sa na seminároch a diskusných fórach zúčastňuje len zlomok rodičov, z čoho môže pravdepodobne plynúť ich nezáujem a ako stretnutia zatraktívniť.
Najbližšie stretnutie sa uskutoční v utorok 12. januára 2010 (čas sa upresní). Podnety na témy do diskusie, otázky a reakcie môžete posielať na info@montessori.sk.

-mjť-

Komentáre (0) 04.12.2009. 11:12

Seminár - Potreby detí

13. októbra 2009 sme sa po prvý raz stretli na seminári v našom domácom prostredí - v novej budove.
Seminár bol venovaný téme potrieb detí v jednotlivých vývinových obdobiach. Na úvod sme sa v malých skupinkách zamýšľali nad konkrétnymi situáciami, aké poznáme zo života s našimi deťmi v rôznych vekových kategóriách. („Situácie zo života-I.“
Potom nasledovala prednáška o tom, ako Maria Montessori vnímala a opísala jednotlivé fázy vývinu dieťaťa od narodenia až po úplnú zrelosť v 24 rokoch. Cieľom prednášky bolo priblížiť účastníkom, aké je dôležité poznať, pozorovať, nebrzdiť
prirodzený vývin dieťaťa a ako tento vývin navrhovala Maria Montessori v jednotlivých obdobiach podporovať. Niekoľko základných myšlienok z prednášky si prítomní  mohli odniesť tiež ako „handout“ .
Na záver každý účastník seminára  opäť dostal úvodné podklady s konkrétnymi situáciami 

Čítaj... Komentáre (1) 25.10.2009. 20:18

Seminár - Senzitívne obdobia

V utorok 2. júna, sa medzi 17. a 21. hodinou znova stretli v našej škole tí (rodičia i učitelia), ktorých zaujíma téma Montessori výchovy a vzdelávania. Témou prednášky a našich rozhovorov boli "Senzitívne obdobia a polarizácia pozornosti".
Rozprávali sme sa o tom, že pri zrode človeka sa v nás prebudí akási vnútorná energia, sila, ktorá sa od prvého momentu prejavuje ako túžba, potreba ďalej rásť nielen fyzicky, ale rozvíjať sa všestranne. Akoby sme pomyslene škrtli velikánskou zápalkou v duši človeka. Táto obrovská energia, oheň vo vnútri každého z nás, sa prejavuje tým, že nás od narodenia stále niečo láka a zaujíma. Tento pomyslený oheň nám z nášho okolia akoby vždy osvietil práve tie veci, ktoré potrebujeme pre svoj ďalší rozvoj.

Čítaj... Komentáre (0) 02.06.2009. 23:36

Diskusné fórum s rodičmi

Ako sme Vás už v apríli informovali, rozhodli sme sa usporadúvať pravidelné mesačné stretnutia rodičov a zamestnancov našej školy.
V utorok 5. mája sa uskutočnilo druhé takéto stretnutie - diskusné fórum, na ktorom sa stretli dobrovoľní záujemcovia a nadšenci pre Montessori vzdelávanie z radov rodičov i zamestnancov. Rodičia aj učitelia mohli po celý mesiac vopred posielať svoje námety na diskusiu. Nakoniec sme vybrali jednu tému od rodičov a jednu od zamestnancov školy, ktoré sa stali nosnými líniami diskusie.
1. téma: Ako pripravuje Montessori prostredie dieťa na konfrontáciu, porovnávanie sa, s ktorým sa v živote bude stretávať?
2. téma: Škola - akú rolu zastáva v živote dieťaťa a jeho rodiny?

Čítaj... Komentáre (0) 11.05.2009. 00:30

Seminár - Pripravené prostredie

V utorok 31. marca sa v našej škole uskutočnil seminár pre rodičov s názvom Pripravené prostredie. V úvodnej časti si rodičia prezreli a vypočuli prezentáciu, v ktorej sa dozvedeli, čo pre nás znamená pripravené prostredie. Niektorí rodičia sa stali deťmi a vyskúšali si, aké je to pracovať s montessori materiálmi. Veľkú časť stretnutia sme venovali diskusii o rôznych témach.

 

Zároveň Vás, milí rodičia, chceme pozvať na diskusné fórum, ktoré bude 5. mája 2009 v čase 17.00 - 20.00. Námety na témy, o ktorých máte chuť rozprávať, posielajte na adresu mazarova@montessori.sk . Tešíme sa na stretnutie s Vami.

 

Komentáre (0) 07.04.2009. 09:42

Kontakty

 

Infonews 2017

Infonews 01/2017

Infonews 02/2017

Infonews 03/2017

 

 

Telefonické kontakty:

v čase od 7.30 do 16.00h môžete volať na sekretariát školy 0911 542 039

ZŠ - v čase od 16.00 do 17.00h môžete volať do školského klubu  0911 649 462

MŠ - v čase od 16.00 do 17.00h môžete volať do modrej herne 0911 542 035

                                                                                  do fialovej herne  0911 542 026

                                                                                  do malej triedy     0944 662 517

| WEB & More 2007. Design A.I.S. 2011